K2_ITEMS_FILTERED_BY_DATE Ноември 2014

В последно време все по-често получаваме запитвания от длъжници в просрочие за съдействие в комуникацията им с кредиторите. За съжаление, в повечето случаи спорът вече е стигнал до съд и длъжникът вече има нужда не от комуникационна помощ, а от добър адвокат (който обичайно не може да си позволи). Растящият брой на тези питания напоследък ни замисли в посока по какъв начин длъжниците биха могли да получат безплатна правна консултация. В този текст се ще се опитаме да дадем информация за съществуващите възможности. Не претендираме за изчерпателност и ще се радваме на допълнителна информация, която също да включим.

Национално бюро за правна помощ

От 2006 г. в България работи Националното бюро за правна помощ - независим държавен орган, който предоставя безплатно юридическо съдействие на определени групи лица и при определени условия. Намира се в София на ул. Развигор №1, телефонът за връзка е +359 2 8193200.

  • Кой може да получи правна помощ: социално слаби физически лица, лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, приемни семейства или семейства на роднини и близки, при които е настанено дете по реда на закона за закрила на детето, домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания , центрове за временно настаняване на бездомни хора. От безплатната правна помощ не мога да се възползват еднолични търговци, юридически лица и търговски дружества.
  • Каква правна помощ се предоставя: консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело; подготовка на документи за завеждане на дело; защита от адвокат по вече образувано в съда дело ; защита от адвокат при задържане от органите на МВР. Правната помощ се предоставя както за наказателни, граждански и административни дела, така и за имуществени и трудови спорове, спорове за собственост, за дължими суми и за издръжки.
  • Как се получава правната помощ: в случай че търсещият помощ не е ответник по вече започнало дело, молбата се адресира до Националното бюро , като се прилагат съответните документи, удостоверяващи, че лицето има право на безплатна помощ . Ако търсещият помощ е ответник по дело, тогава молбата се адресира до съответния съд. Образци на документите и указания за попълването им могат да бъдат намерени тук. След одобряване на молбата, търсещият помощ може да избере адвокат от Националния регистър за правна помощ (адвокатите са подредени по населени места, като има и контактна информация за връзка с тях). При специфични казуси, търсещите помощ могат да поискат съдействие от съответната адвокатска колегия, която да ги насочи към конкретен адвокат. Реалната правна помощ се оказва от избрания адвокат.
  • Плаща ли се: правната помощ е безплатна, но се предоставя само на лицата, които отговарят на условията.
  • Други важни особености: правната помощ не включва плащането на съдебни и други такси. Ако търсещият помощ загуби делото или бъде осъден, той трябва да заплати разноските по възнаграждението на адвоката. На адреса на Бюрото в София няма адвокати, които да дават консултации.

Национален телефон за правна помощ – 0700 18 250

Националният телефон за правна помощ е услуга на Националното бюро за правна помощ, финансирана по проект за достъп на уязвими групи граждани до правна помощ, финансиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Представлява гореща телефонна линия с национално покритие за първична правна помощ.

  • Кой може да получи правна помощ: всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от опитни адвокати.
  • Каква правна помощ се предоставя: правните съвети са по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси. Правна помощ не се предоставя по търговски и данъчни въпроси.
  • Как се получава правна помощ: телефонът работи от 09,00 до 17,00 ч. всеки делничен ден и се обслужва от юристи от Националното бюро за правна помощ, съвместно с адвокати от Софийска адвокатска колегия. Една консултация е с продължителност от 20 минути, а с цел гарантиране на качеството на предоставяната услуга и подобряване на обслужването, разговорите се записват.
  • Плаща ли се: правната помощ е безплатна, заплаща се само стойността на разговора, в зависимост от тарифния план.

Следва продължение…

Публикувано в Статии
Другата страна на монетите

Гърба на монетата от 1 новозеландски долар

Новозеландски долар

Птицата, изобразена върху монетата от един новозеландски долар е киви – националният символ на страната. Самото име на птицата е от маорски произход (kē'wē) и с него е наречена най-дребната безкрила птица, съществуваща в наши дни. След кондора кивито е птицата с най-силно обоняние. За първи път изображението на птицата се появява в края на 19 век върху новозеландски полкови значки. През 1886 г. то е поставено върху значките на батальона на Южен Кентърбъри, а през 1887 г. върху пушките на доброволците от Хейстингс. Във Фландрия по време на Първата световна война, названието "киви" става нарицателно за новозеландската армия. По настоящем "киви" се наричат всички жители на Нова Зеландия.