–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 26 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2009–≥.

—ъбиране по български

–∞–≤—В–Њ—А 
—ъбиране по български

(публикувана във в.  апитал, брой 47 интернет издание, 27 Ќоември 2009г.)

ѕреди време един тип ми разказа как когато споделил с при€телите си, че негова позната Ц в случа€ аз - работи нещо, свързано със събиране на вземани€, те разпалено и загрижено се опитали да го убед€т да не се забърква с такива хора.

ѕоради известно количество културни насло€вани€, събирането на вземани€ се асоциира с четири или пет здрави момчета и поне една черна кола. ‘олклорът от другата страна изобилства от истории от типа Дми даде / му взехФ.

ѕочти десет години с колегите ми се занимаваме със събиране на вземани€ в рамките на различни проекти, компании, организационни култури, практики по събиране, като акцентът е бил върху извънсъдебното уреждане на спора.

»менно от тези години опит бих искала да сподел€ н€кои от наблюдени€та си върху събирането на вземани€.

—ъбиране по български Ц митове и легенди

—ъбирането на вземани€ винаги е носило негативно звучене Ц н€каква особено непри€тна и за двете страни дейност, ко€то натоварва емоционално, психически и може би, физически. ѕреди около две седмици по Ќова телевизи€ беше излъчено предаване, посветено на дейностите по събиране, което представи едностранчиво и непълно само една възможна гледна точка. —амото предаване и фактът, че се излъчва по телевизи€ с национално покритие са показателни за нагласите, настроени€та и познани€та (или липсата им) на ц€ло едно общество по отношение на процесите по събиране на вземани€.

 ак се случва събирането по български?

 олкото по-дълго е просрочието, толкова повече на събиране на вземани€ прилича

≈дна от основните заблуди е, че работата с просрочи€ започва чак когато стане наистина, ама наистина €сно, че този клиент н€ма да плати.

¬същност колкото по-дълго е просрочието, толкова по-малко веро€тно е клиентът да плати доброволно. ѕричината кредиторите да отлагат контакта с длъжника в повечето случаи (освен нагласата, че е нещо непри€тно) е липсата на познани€ как да се проведе разговор, който да доведе до плащане и да запази добрите отношени€ с клиента. —ъществуват различни техники за мотивиране, за преодол€ване на възражени€, за достигане до приемливо и за двете страни компромисно решение и за последващото прослед€ване на изпълнението му, но ефективността им р€зко намал€ва колкото по-късно се приложат.

ќт друга страна около 2/3 от работата по събиране на вземани€ се състои в превантивни действи€, които да обезпечат навременно плащане. “акива дейности са регламентиране на отношени€та и създаване на устойчиви поведенчески модели у клиента при възникване на финансови затруднени€ в полза на кредитора още по време на продажбени€ процес, текущ контрол по време на погасителни€ период, превантивен контакт преди настъпване на датата на плащане.

ѕри нормално функционираща система за събиране около 60% от клиентите плащат навреме, от 7% до 12% - до седми€ ден на просрочието, около 10% - до 21-ви€ ден, от 8% до 12% - до 31-ви€ ден. ћежду 6% и 15% от просрочи€та преминават над 31-ви ден, а около половината от т€х се събират по съдебен път.

Ќ€ма know-how по събиране на вземани€, всички се учат в движение

¬същност в продължение на повече от сто години западната пазарна икономика е създала съвременните теори€ и практики за работа с просрочени задължени€. ѕросрочените задължени€ не са инцидент, непри€тна изненада или изключение. “е са част от бизнеса като маркетинга или дистрибуци€та.

≈дно от попул€рните класификации на видовете събиране са soft collection (състои се в дистанционна комуникаци€ с длъжника Ц sms-и, телефонни разговори, кореспонденци€ и т.н.), field collection (или събиране на терен Ц срещи с длъжниците и водене на преговори лице в лице) и съдебно събиране. “ова разделение следва логиката на процеса Ц ще му изпрат€ писмо, ще го вид€ и ще го съд€ Ц и в случа€ н€ма отношение към сами€ подход.

ƒруга възможна класификаци€ е събитийно-ориентирани модели за събиране и поведенчески-ориентирани такива.

—ъбитийно-ориентираните модели се ползват предимно от банки, лизингови компании и големи фирми, които работ€т с множество контрагенти. ¬одеща при т€х е ѕроцедурата. ¬ случа€ под процедура се има предвид €сно разписан модел за действие при настъпване на определени обсто€телства. —убективните фактори почти не се вземат под внимание, процесът е канализиран и въпреки, че определени части биха могли да бъдат оптимизирани, крайни€т резултат е задоволителен. Ќапример Д—едем дни преди падежа клиентът получава SMS, който напомн€ за плащането. ѕри настъпване на просрочие, по-гол€мо от 5 дни на клиента се изпраща писмо. ѕри просрочие над 15 дни Ц нотариална покана за погас€ване на дълга. ѕри просрочие над 30 дни се стартира изпълнително производство и т.н.Ф. ѕроцедурата е ефективна именно заради неизбежността и липсата на интерес към субективните фактори, предизвикали просрочието.

»звестен недостатък е бюрокраци€та, ко€то при по-малки структури е неприемлива. ѕроцедура за събиране, естествено, се създава за конкретни€ бизнес след внимателно изследване на цикъла на предлаганите стоки и услуги, на поведението на клиентите и на всички останали вли€ещи фактори.

ѕоведенчески-ориентираните модели са характерни за микрофинансиращите организации Ц NGO-та, които финансират целево особено рискови клиенти и бизнеси, сегментирани по социален или демографски признак. ѕоради нестопанската си ориентираност е критично важна липсата на просрочи€ по отпуснатите заеми. ћоделите за събиране, базирани на микрофинансиращите практики се основават на превантивна работа с клиентите с цел обезпечаване на редовни плащани€. ѕросрочи€та там са по-скоро р€дкост, въпреки рисковете свързани с видовете финансиран бизнес и особеностите на клиентите, а при настъпване на просрочие събирането се осъществ€ва посредством психологически техники, при които водещи са субективните фактори, предопредел€щи поведението на клиента. ћикрофинансиращите модели са ефективни защото всеки клиент бива стимулиран да плати посредством собствените му мотивационни фактори, а просрочи€та обикновено приключват бързо без да вли€€т на ло€лността на клиента или бъдещото му поведение на редовен платец.

 ой модел или каква комбинаци€ от всички ще избере конкретната компани€ или как и на какво ще обучи служителите си зависи от вида бизнес, от търговски€ цикъл на продукта или услугата, от профила на клиентите, от целите на самата компани€. Ќо който и модел да приложи е значително по-добре от изчакването на евентуалното плащане без да се предприема нищо междувременно защото данните на ЅЌЅ за лошите и преструктурирани кредити са стр€скащи: 3,48 млрд. лв. и 225% ръст на годишна база към 31 октомври.

Ќикой, освен съдебните изпълнители, н€ма право да събира просрочено вземане от длъжника

Ќикой освен съдебен изпълнител н€ма право да събира принудително просрочено вземане. ѕринудително означава посредством запор на сметки или конфискаци€ на имущество, въпреки нежеланието на длъжника това да се случи. Ќо кредиторите са в правото си да предложат извънсъдебно уреждане на спора, което е в полза и на двете страни.

Д“е ме заплашват, че ще ми прекрат€т договора и ще ми искат всички париФ Ц оплакваше се жена на средна възраст на журналистка, ко€то € гледаше съчувствено и кимаше разбиращо. ѕочти всеки договор за заем между физическо лице и финансираща институци€ включва клауза при какви услови€ договорът се прекрат€ва едностранно и остатъкът от заема става изискуем. “ова, че клиент е бил уведомен, че в случай на неплащане в определен срок ц€лата сума ще бъде потърсена по съдебен ред не мисл€, че може да бъде определено като заплаха. Ќикой н€ма полза от съдебно дело Ц кредиторът отлага във времето получаването на парите си (а той несъмнено ги получава в случаите на банки, небанкови финансови институции, лизингови компании, доставчици на комунални услуги и т.н.), а длъжникът в крайна сметка плаща значително по-гол€ма сума от първоначално дължимата поради междувременно натрупаните наказателни лихви и съдебни такси. “ова е причината кредиторите да предлагат извънсъдебни споразумени€ като често пъти именно опитът да бъде осъществена среща с длъжника се определ€ като Диздирват ме и искат да събират принудителноФ.

—ъс събиране на вземани€ се занимават мутри

≈дна от най-устойчивите представи на българите Ц събирането е равно на физическо насилие затова по-добре да се скрием по-надалеч. »маше момент, в който и застраховането беше равно на рекет, но тази криза на растежа на пазарната икономика затихва.

Ќелепо е да се твърди, че събирането посредством среща е насилие и че тези, които събират са мутри, както е нелепо да се твърди, че всички журналисти са неграмотни защото в н€кой сайт н€кой журналист пише не особено грамотно.

¬ случаите на агресивно поведение или насилие най-разумното нещо, което може да направи длъжникът е да сезира полици€та. “ова, че той е виновна страна по договор за заем не го превръща в боксова круша и конституционните му права остават непокътнати.

—ериозните компании, които се занимават със събиране на вземани€, обаче, се опитват да помогнат на длъжника да не бъде съден. ќбикновено те раз€сн€ват негативните последстви€ и възможностите за действие при съдебен процес:

  • натрупването на наказателна лихва Ц това е клауза от договора, ко€то клиентите на банките и небанковите финансови институции често пропускат да разгледат внимателно, но ко€то може да увеличи дълга им значително. —амо законовата лихва за забава е ќЋѕ + 10%, което означава, че за период от три години (колкото може да продължи съдебно дело) дългът се увеличава с почти 50%;
  • начисл€ване на неустойки Ц н€кои банки и небанкови финансови институции са предвидили начисл€ването на неустойка при настъпване на определено просрочие, като размерът й не е никак малък;
  • плащане на съдебните такси и адвокатските хонорари Ц загубилата страна поема разходите по делото, а н€мам информаци€ за случай, в който н€ко€ банка да е била осъдена да не си събере парите;
  • запорните съобщени€ Ц при събиране на дълга през съдебен изпълнител и при липса на средства в банковите сметки, следващото м€сто, на което се търс€т пари е работодател€. ќбаче не всички работодатели са толерантни към служители, осъдени за дълговеЕ
  • принудителното изземване на имущество Ц при липса на възможност дългът да бъде събран по горните начини е възможно да се стигне и до опис и публична разпродажба на вещи. ѕоследиците от подобно действие, свързани с позици€та на длъжника в общността, в ко€то живее, както и със стреса, който прежив€ва той или семейството му не са за пренебрегване;
  • ДосъденФ в свидетелството за съдимост Ц малко работодатели се интересуват за какво точно е бил осъден кандидата за работа, ако има изискване към позици€та за чисто съдебно минало;
  • негативна кредитна истори€ Ц от 01 декември в ÷ентрални€ кредитен регистър на ЅЌЅ информаци€ ще подават (и респективно ще получават) и небанковите финансови институции. “ова най-общо означава, че при просрочие при който и да било от кредиторите, веро€тността да се получи заем от друг кредитор значително намал€ва.
  • повечето длъжници в€рват на популистките твърдени€, че никой нищо не може да им направи. ¬ случа€ с дълговете, обаче, дългосрочните негативни последици са сериозни и целта на специалистите по събиране не е да си тръгнат с вноска, а да ги раз€сн€т на длъжниците.
  • длъжникът има право да вземе информирано решение и ако то е да не плаща, то следващата среща е в съда. Ћипсата на информаци€ за последстви€та е основни€ проблем, който повечето кредитори се опитват да отстран€т. Ќещата, които се предлагат обикновено са преработване на погасителни€ план, така че да съответства на текущото финансово състо€ние на длъжника, опрощаване на н€кои от наложените санкции при погас€ване на определена сума и т.н.
јко не ме намер€т, накра€ ще се откажат

Ќесъмнено е така, но кредиторът ще се откаже от предлагането на извънсъдебно споразумение, не от събирането на парите си.  оето ни връща в горната точка с тежестта на всичките й последици.

ќт гледна точка на длъжника значително по-печелившо е кооперативното поведение Ц да потърси кредитора още в момента, в който разбере, че н€ма да е в състо€ние да направи плащането, да об€сни характера на затруднени€та си (временна загуба на доходи, безработица, продължителен болничен и т.н.) и да попита какви са вариантите за уреждане на дълга без да попада в категори€та на лошите клиенти. ѕо този начин освен добра вол€ за плащане, решение на проблема се постига преди той да се възникнал наистина, т.е. още преди настъпването на самото просрочие.

јндрешко е положителен герой

ќсобеност на нашето обществото е именно тази нагласа Ц за добри€ герой јндрешко и лоши€т съди€, ко€то днес се е превърнала в хитрини на дребно от рода Дзвън€ха, звън€ха на вратата днес, ама аз не им отворихФ.

–егламент Ц колкото и по балкански крив да е той Ц съществува, пазарните механизми скърцат, но работ€т и дългосрочно н€ма несъбрани дългове и неплатени сметки. ¬ъпросът е какво още освен т€х ще бъде платено.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
–Ю—Й–µ –Њ—В —В–∞–Ј–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П ћеждуфирмената задлъжн€лост - практики за оцел€ване (част I) »
–Ф—А—Г–≥–∞—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Є—В–µ

√ърба на монетата от 10 хърватски липи

’ърватска липа

’ърватската парична единица е куна, като 1 куна = 100 липи. Ќа гърба на монетата от 10 липи е изобразено тютюнево растение.

Ќаучното име на тютюн, Nicotiana, му е дадено в чест на ∆ан Ќико (Jean Nicot), френски дипломат, попул€ризирал тютюна в ѕариж след завръщането си от миси€ в Ћисабон през 1561 г. “ютюн в Ѕългари€ се отглежда от 1717 г. ¬ света ежегодно се зас€ват около 50 млн. дка с тютюн, от които 88 % са в јзи€ предимно  итай, »нди€, ѕакистан, япони€ и “урци€.