олко и на кого дължи държавата K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 05 –Ь–∞—А—В 2010–≥.

 олко и на кого дължи държавата

–∞–≤—В–Њ—А 
 олко и на кого дължи държавата

—коро след като правителството оповести намерени€та си да ускори разплащани€та от страна на държавата по просрочените й задължени€ към фирмите, обсъждахме ефекта от тази м€рка с един познат икономист, който разказа следната истори€:

¬ малко градче хотелът бил пред фалит, когато се по€вил чуждестранен турист. —обственикът се зарадвал, но туристът поискал да огледа стаите преди да наеме н€ко€ като за целта оставил 200 лв. депозит на рецепци€ Ц в случай, че повреди или открадне нещо. “ръгнал туристът из хотела, а собственикът, виждайки парите решил, да върне част от дълговете си. »звикал готвача, на когото вече дължал две заплати и му дал 200-те лева. √отвачът видимо се зарадвал, прибрал ги и се върнал в кухн€та. “ам се замислил за собствените си дългове, решил да погаси част от т€х и затова отишъл при хотелската проститутка, на ко€то вече дължал пари за два сеанса. ¬ръчил й двестате лева и доволен, че е на чисто се захванал за работа. ѕроститутката също се ободрила, но си спомнила, че не е плащала нищо на собственика на хотела повече от месец, отишла на рецепци€ и му подала банкнотите. ¬ този момент туристът се задал по коридора, любезно об€снил, че спешно тр€бва да отпътува, взел депозита си и си тръгнал, остав€йки персонала на хотела без дългове и в пълно безпарично щастие.

ћоделът

Ќа фона 200 млрд. междуфирмена задлъжн€лост двата милиарда държавни дългове са капка в морето на пръв поглед. ѕри внимателно вглеждане, обаче, става €сно, че ефектът от истори€та се наблюдава и в реалността Ц в следствие на верижната реакци€ на междуфирмените задължени€ погас€ването на тези 2 млрд. веро€тно ще доведе до погас€ване на дългове в размер от 15 до 20 млрд. по предварителни данни. “ози ефект най-лесно се об€сн€ва с т.нар. мултипликатор на  ейнс, а именно че единица направен разход (в случа€ Ц за погас€ване на дълг) води до ръст на съвкупни€ доход, по-гол€м от единица (в случа€ Ц до намал€ване на общата задлъжн€лост с повече от единица).

–еалността

 акво се случва в практиката? ¬ кра€ на 2009 г. Ѕългарска стопанска камара публикува обширен доклад за междуфирмената задлъжн€лост, като един от ключовите изводи беше, че бюджетът е сред основните генератори на задлъжн€лост. ¬ хода на обсъждани€та представителите на държавните институции поискаха конкретни данни и това беше причината в началото на месец февруари 2010 г. Ѕ—  да се обърне към представителите на бизнеса с молба за допълнителна информаци€ за просрочените неизплатени задължени€ на общините и бюджета. ƒанни продължават да се събират на адрес http://www.debt.bia-bg.com/ , като компаниите предостав€т информаци€ за:

  • дейността си;
  • вида на забавеното плащане (обществена поръчка, ƒƒ—, акцизи и данъци и еврофондове) и размера му, включително и неустойките;
  • вида на длъжника (министерство, агенци€, областна управа, община или държавна фирма);
  • предприетите действи€ (изпратени писма, договорени отстъпки, заведен съдебен иск или съдебно изпълнение).

ѕредостав€нето на тази информаци€ по никакъв начин не обезпечава връщането на просрочените вземани€, но дава относително €сна представа за структурата на държавните дългове и най-засегнатите сектори от икономиката. —ъбраните данни за първи€ месец на инициативата са близки до прогнозните:

  • 99% от просрочените вземани€ са по обществени поръчки и само 1% по ƒƒ—, акцизи и еврофондове;
  • от 584 фирми, декларирали несъбрани вземани€ от държавата в размер на 350 млн. 498 оперират в сферата на строителството и техните вземани€ са размер на 291 млн. лв.;
  • най-големи€т длъжник е јгенци€ ѕътна инфраструктура (102 млн. лв. към 59 фирми), следвана от ћинистерство на регионалното развитие и ћинистерство на труда и социалната политика;
  • средни€т брой дни в просрочие е 245 (т.е. малко повече от осем месеца).

Ћюбопитно беше изказването на зам. ‘инансови€ министър ¬л. √оранов от началото на миналата седмица, че основните държавни просрочи€ са натрупани от неразумни инвестиции в строителство и основен ремонт. ƒоста обсъждане и спорове предизвика и решението на правителството приоритетно да бъдат разплащани задължени€ към фирми със сключени споразумени€, които се отказват от 10% от сумата, ко€то тр€бва да получат. ¬ъзмущението на н€кои представители на бизнеса беше заглушено от разсъждението 90% сега или ц€лата сума в н€какво обозримо бъдеще.

”споко€ващото е, че движение по отношение на държавните задължени€ определено има. ≈фектът от него, обаче, тепърва подлежи на оценка и измерване защото в спорни€ доклад на Ѕ— , който предизвика събирането на тези данни също така е посочено, че данъчните задължени€ на фирмите са нараснали с 35% в сравнение с предходната година. »ли казано по друг начин Ц възможно е държавата, също като собственика на малки€ хотел в крайна сметка да прибере сумите обратно и всички да бъдат щастливи.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.