K2_PRINT_THIS_PAGE
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 27 –Р–њ—А–Є–ї 2010–≥.

ƒа събереш от държавата...

–∞–≤—В–Њ—А 
ƒа събереш от държавата...

...или каква е процедурата по плащане от страна на Ѕългарската банка за развитие на задължени€та на държавата към бизнеса.

¬ кра€ на март правителството об€ви, че в рамките на две седмици ще започне разплащане на забавени плащани€ от страна на държавата в размер на 550 млн. лв. по забавени обществени поръчки. ѕочти две седмици по-късно в сайта на Ѕългарската банка за развитие се по€ви информаци€ по темата:

Ѕългарска банка за развитие съобщава, че съгласно –ешение є 197 от 08.04.2010 г. на ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€, е сключено споразумение и стартира процедура за уреждане на задължени€та на първостепенните, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, платими от републикански€ бюджет.

«адължени€та, които се предвижда да бъдат уредени чрез механизма са за капиталови разходи и доставки на министерствата и ведомствата, възникнали и начислени до 31.12.2009 г., които не са погасени към 31.03.2010 г.

ћеханизмът дава възможност на доставчиците и изпълнителите по договорите да прехвърл€т своите вземани€ от министерствата и ведомствата Ц възложители, на ДЅългарска банка за развитиеФ јƒ чрез договор за цеси€. ÷ената по цеси€та се формира на база сконтова лихва от 7 на сто годишно, изчислена за цели€ сконтов период върху номинални€ размер на вземането, посочен в издаденото от съответни€ възложител удостоверение.

Ѕанката може да поиска допълнителни документи или информаци€, необходими при сключването на договора за цеси€.

—лед сключването на договор за цеси€, средствата се превеждат на за€вителите по открита от т€х разплащателна сметка в Ѕългарска банка за развитие.

Ћицата, желаещи да цедират вземани€, могат да представ€т необходимите документи в сградата на Ѕанката на ул. Дƒ€кон »гнатий" 1.

Ќеобходимите документи в случа€ са:

1”достоверение от “ърговски€ регистър към јгенци€та по вписвани€ по партидата на за€вител€ или удостоверение за актуално съдебно състо€ние и заверен актуален учредителен акт, ако за€вител€т не е пререгистриран по реда на «акона за търговски€ регистър;

2Ќотариално заверено пълномощно, даващо изрично правото да представл€ва и задължава за€вител€ по договора за цеси€, с конкретно посочване на вземането съгласно удостоверението, издадено от –азпоредител€ с бюджетни кредити /–Ѕ /, в случай че за€вител€т не се представл€ва от законни€ си представител Ц при подписване на договора за цеси€;

3«а€вление за прехвърл€не на вземане, съгласно образец (може да бъде изтеглен от тук)

4–ешение на компетентни€, съгласно учредителни€ акт на за€вител€ орган, за сключване на договор за цеси€ с ДЅългарска банка за развитиеФ јƒ за удостовереното от –Ѕ  вземане;

5”достоверение издадено от –азпоредител с бюджетни кредити Ц възложител по договора, съгласно образец (може да бъде изтеглен от тук)

6«аверено от съответни€ разпоредител с бюджетни кредити копие от ƒоговора за обществена поръчка;

7”достоверение от ÷ентрални€ регистър за особените залози (с опис) за наличие/липса на тежести върху предложеното за цедиране вземане и върху предпри€тието на за€вител€;

8”достоверение по чл. 87, ал. 6 от ƒќѕ .

ѕо данни от ЅЅ– първите 100 млн. лв. за разплащани€та банката ще осигури от собствени средства, а останалите към 400 млн. лв. правителството ще внесе като депозит в трезора.
‘ирмите тр€бва да имат предвид, че ще си получат парите със 7% сконтова лихва годишно, изчислена върху признатата от държавата сума.

—рокът за подаване на документи е 30 септември 2010 г.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є