K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 14 –Ь–∞–є 2010–≥.

Ќевинен до доказване на противното и свободен след доказване на вината

–∞–≤—В–Њ—А 
Ќевинен до доказване на противното и свободен след доказване на вината

 ак решението на ¬ј— разбуни духовете

¬ кра€ на април ¬ърховни€ административен съд констатира, че съществуващата забрана за пътуване в ≈— заради дългове е незаконна. “ова е становището на ¬ј— по делото на Ќ. ѕаунов, на когото по искане на частен съдебен изпълнител е забранено пътуване в чужбина. ћагистратите мотивираха решението си с ƒоговора за създаване на ≈вропейската общност, който гарантира правото на свободно движение на всички граждани на съюза, и с директива на ≈вропейски€ съвет, ко€то забран€ва на страните-членки да въвеждат каквито и да е ограничени€ за придвижването на хора, освен при съображени€, свързани с обществени€ ред, обществената сигурност и общественото здраве.

ƒо този момент «аконът за българските лични документи позвол€ваше да се забрани напускането на страната на хора, "които не изпълн€ват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са осъдени да заплат€т парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако представ€т надлежно обезпечение". “ам е записано, че гол€мо задължение е такова над 5 хил. лв.

ј сега на къде?

–еакциите в публичното пространство б€ха пол€рни: от едната страна беше възторгът на традиционно активните защитници на човешките права, а от другата Ц разочарованието на кредиторите Ц частни лица в рол€та на истинските потърпевши, защото само през миналата година се оказа, че са издадени над 5 000 забрани за напускане на страната на големи длъжници, които могат да бъдат оспорени на база решението на ¬ј—.

Ќещото, което наистина направи впечатление беше мълчанието на основните участници на пазара на дългове Ц кредитиращите институции Ц банки, небанкови и лизингови дружества Ц както и на компаниите, занимаващи се с изкупуване и събиране на вземани€.

ќбективно погледнато дали един длъжник е в Ѕългари€ или в друга страна-членка на ≈— е едно и също от правна гледна точка. јко лицето е осъдено да изплати парично задължение в Ѕългари€, изпълнение може да се изиска навс€къде в ≈—. »зискване на такъв тип изпълнение, обаче, означава пренастройване на процеса по събиране на вземани€ както в кредитиращите, така и в колекторските компании и именно поради тази причина липсата им на становище по казуса е озадачаващо.

ѕо света и у нас

ћоделите за справ€не със задължени€та в цивилизовани€ св€т също са пол€рни. Ќай-либерална с€каш се оказва √ермани€ където н€ма забрана длъжници да пътуват извън пределите й, включително и заради дългове към хазната. ƒлъжниците са свободни да напускат страната и ако не са погасили задължени€ към наемодатели, към банки, електрокомпании и т. н. √ермани€ не могат да напускат единствено лица, срещу които има заповед за задържане или е наложена друга м€рка за неотклонение.

…езуитски рестриктивна е практиката в »тали€, където не съществува забрана за напускане на страната, но държавата отказва да предостав€ каквито и да било административни услуги при наличие на непогасени задължени€ (част от административните услуги са издаване на лични документи, например).

 акво ще се случи у нас още не е €сно, но е необходимо или създаване на допълнителни ограничителни услови€, подобно на италианските, или на работещ, достъпен и разбираем за кредиторите механизъм за изискване събирането на дълга на територи€та на ≈вропейски€ съюз.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є