K2_PRINT_THIS_PAGE
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 08 –Ѓ–ї–Є 2010–≥.

»змамата. “ук има, тук н€ма..

–∞–≤—В–Њ—А 
»змамата. “ук има, тук н€ма..

...или как се мам€т финансови инстицуии

 ой, аз ли?

«ащо измамниците усп€ват, въпреки бдителността и интелекта на жертвите си? ≈дно от съществуващите об€снени€ е комплексът на измамени€ Ц старанието на хората да не обръщат внимание на измамите и държанието им все едно те не съществуват. ¬ъпреки това обаче измамите са част от ежедневието и информаци€та в публичното пространство го потвърждава всеки ден.

¬ последно време зачести по€вата на специфичен вид измама Ц тази при теглене на парични суми под формата на кредит или предостав€нето на вещи под формата на лизинг, като т€ нанас€ща сериозни щети на компаниите-кредитори.

≈дин от въпросите, които служителите, занимаващи се с одобрение на кредити Ц били те парични или стокови Ц си задават ежедневно е как измамата може да бъде разкрита преди предостав€нето на сами€ кредит и въобще възможно ли е това.

¬идове измами и какво помага за предотврат€ването им

ћоментът за предотврат€ване на измама е преди реализирането на сделката, т.е. още в процеса по продажба.  ритичните точки за наблюдение там са две: поведението на потенциалните клиенти по време на срещата с т€х и документите, които предостав€т.

ѕоведението

≈дин от маркерите за измама е прекалена нервност по време на срещата. –азбира се този симптом не бива да се абсолютизира, но по€вата му би тр€бвало да предизвика обръщането на по-сериозно внимание на информаци€та, предостав€на от потенциални€ клиент.

ѕодход, който притъп€ва бдителността по отношение на измамниците е представителни€ външен вид, твърде учтивото и пон€кога галантно поведение в комбинаци€ с предостав€нето на много и ненужна информаци€, ко€то обикновено обърква служител€, провеждащ срещата. “ози подход, наподоб€ващ вдигането на облак прах, обикновено води до създаване на погрешно впечатление за почтеност от една страна, а от друга Ц до сериозни липси в оценъчната информаци€, на база на ко€то се взема решението за отпускане на кредит.

Ќачинът, по който потенциални€т клиент подхожда към документите също би могъл да бъде сигнал за опит за измама - ако той не позвол€ва или не желае служител€т да се запознае спокойно и обстойно с документите - трудов договор, документ за собственост на имот, документ удостовер€ващ размера на доходите за изминал период, лична карта - това обикновено означава, че има нещо нередно със самите документи.

„есто срещан вид на измама е тегленето на кредит за трето лице Ц случаите, в които за заем кандидатства и кредитът се предостав€ на едно лице, но реални€т ползвател е друго лице, което не е в състо€ние да получи кредита поради факта, че не отговар€ на услови€та на кредитиращата институци€. “ози тип измами обикновено се установ€ват на по-късен етап, когато настъпи време за погас€ване на кредита. “огава титул€рът отказва погас€ване, тъй като не е ползвател, а реални€т ползвател отказва да плаща, тъй като кредитът не е на негово име. ћаркерът за измама в този случай е присъствие на трето лице по време на срещата, което е твърде активно по време на разговора за сметка на прекалена пасивност от страна на кандидатстващи€ за заем.

ƒокументите

Ќай-честито срещаните подправки на документи са фалшифициране на подписа на служител€, който е тр€бвало да изготви въпросни€ документ, ползване на печат, който не е оригинален, ползване на оригинален печат, положен на чист лист харти€ и дописване на текст от извършител€. —ъщо така често се промен€т върху оригинални трудови договори датите на започване на работа както и размера на трудовото възнаграждение.

—пецифика при работата с бъдещ клиент, който е търговско дружество е проверката на неговите счетоводни документи, документите удостовер€ващи собствеността на производствените машини, на помещени€та където се намира даденото търговско дружество, проверка чрез разговори с бизнес партньорите на бъдещи€ клиент.

—лужителите извършващи проверката на самите документи на последващ етап е необходимо отново да внимават при проверката на предоставените документи, а при евентуални разговори с работодатели, близки, роднини да успе€т да получат достоверната информаци€, чрез задаване на точните въпроси, за да се убед€т, че разговар€т именно с лицето, което са потърсили, тъй като не са р€дкост случаите, при които се разговар€ с ДработодателФ, а в същото време това е най-добри€ при€тел на лицето желаещо да получи кредита неправомерно.


 акво може да се направи, ако въпреки всичко финансовата институци€ бъде измамена?...

(следва продължение)

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ёрист

–Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є