K2_PRINT_THIS_PAGE
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 18 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2011–≥.

Fair play при събирането на вземани€ (част 2)

–∞–≤—В–Њ—А 
Fair play при събирането на вземани€

 ъсогледството на длъжницитеЕ

ƒлъжниците в —јў са защитени дори във вината си Ц отказан контакт, осигур€ващ спокойствие (Д“ова е јмерика Ц никой н€ма право да ви притесн€ва заради дълговете виФ пишеше в един от сайтовете за защита от колектори), дела за нанесени вреди по време на събирането,които пречат на събирането на задължени€та.—јў прилича на ра€ на длъжниците. »кономиката, обаче, е циклична и периодите на спад се редуват с подем и възход. ¬ече се дискутират темповете и сроковете за възстанов€ване на щатската икономика (които определено н€ма да са бързи, но рецеси€та не е вечна). »менно в процеса на възстанов€ване това поведение на длъжниците ще се окаже пагубно за т€х самите. »кономическата активност на хората и домакинствата в —јў е основана на кредитните оценки и кредитната истори€. —тава въпрос за информаци€та за сметките (включително и кредитните), балансите и транзакциите по т€х, забавите при плащани€та, дори и запитвани€та за кредитната истори€ на потребителите, ко€то се събира за вс€ко лице, обнов€ва периодично и се предостав€ под формата на справка от трите агенции Equifax, Experian и TransUnion.  редитната оценка е число, изчислено според информаци€та във кредитната истори€. “€ е позната още като FICO Score и се влошава или подобр€ва според това как се плащат сметките, балансите, просрочи€та, новите запитвани€ и много други фактори. ѕродължаващите просрочи€ на длъжниците, отказващи контакт, оспорващи неоснователно дълговете си или подаващи неверни оплаквани€ от колекторите си всъщност вод€т до трайно влошаване на кредитната истори€ и кредитната оценка.

ƒългосрочно това би повли€ло върху почти всички аспекти на живота на длъжниците:

  • Ќаемане на работа - при променените услови€ на пазара на труда и възможността работодателите да избират сред повече квалифицирани кандидати за едно работно м€сто в —јў започна да се засилва практиката да се изисква проверка на кредитната истори€ на кандидатите. ѕрезумпци€та е, че човек, който е в състо€ние да се справ€ със задължени€та си към кредиторите е по-веро€тно да изпълни коректно поетите работни задължени€.
  • ќдобрение на кредити и кредитни карти и услови€та по т€х - зависимостта между чистата кредитна истори€ и достъпа до кредити и размера на лихвите по т€х е най-очевидното последствие от влошената кредитна оценка.
  • —ключване на застраховки - става въпрос за личните, автомобилните, имуществени и други застраховки. ўатските застрахователни компании използват кредитни€ рейтинг и истори€ на клиентите си, за да определ€т цената на полиците. —ъществуват изследвани€, които доказват връзка между кредитната задлъжн€лост на клиентите и пред€вените искове за щети Ц колкото по-задлъжн€л е един клиент, толкова по-гол€м е рискът бро€т на исковете да нарасне.
  • Ќаемане на жилища - наемодателите все по-често започват да изискват справки за кредитната истори€ на длъжниците с цел намал€ване риска от неплащане на наема както и да се ориентират за приоритета на плащането към наемодател€. “.е. възможно е да бъде отказано предостав€нето на жилище под наем поради лоша кредитна оценка.
 азано по друг начин комфортът на длъжниците в момента веро€тно ще бъде платен доста скъпо в недалечното бъдеще, а това означава значително понижаване на качеството им на живот в една икономика, основана на отложеното плащане, дълговете и доверието във вездесъщата кредитна оценка. Ќа фона на това въпросът дали длъжниците, изб€гващи преговори с кредиторите си са просто щраусово глупави или пък твърде наивни в очаквани€та си за чудодейно подобрение на ситуаци€та остава без отговор.

Еи на икономиката

ƒжоузеф —тиглиц, освен че е един от най-изтъкнатите съвременни икономисти е и носител на Ќобеловата награда за икономика през 2001 г. Ќегово е мнението, че при икономическа стагнаци€ държавните дългове тр€бва да се лекуват с емитирането на още дългове при условие, че в последствие набраните средства се инвестират в публични проекти с висока принадена стойност. —ъщото е валидно и на ниво отделен потребител Ц съжив€ването на американската икономика е пр€ко свързано с нивото на потребление от страна на домакинствата. ¬сички прогнози за ръста и възстанов€ването на американската икономика за 2011 г. са пр€ко свързани с ръста на крайното потребление в страната, а то е следствие както от доходите на лицата (вида на заетостта и заплащането им), така и от достъпа им до кредити. ѕри неадекватно поведение от страна на длъжниците при възникнало просрочие и двата източника на средства за потребление стават проблемни. ¬ този смисъл елиминирането на механизма, който позвол€ва на длъжниците да вземат ирационални решени€, вред€щи дългосрочно не само на т€х, но и на темповете на възстанов€ване на икономиката ще бъде един от ключовите фактори за излизане от рецеси€та.


¬ заключение, ако обобщим казаното до тук се оказва, че преекспонирането на защитата води злоупотреби от страна на защитаваните, от което дългосрочно страдат само те. » ако гражданите (и в частност длъжниците) са отстъпили част от правата си и на държавата срещу ангажимента от нейна страна да Дсе грижиФ за т€х, то т€ би тр€бвало да се погрижи и за това да ги предпази от самите т€х и от погрешните им представи за безнаказаност.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є