K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 26 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2012–≥.

ѕо средата - медиатор

–∞–≤—В–Њ—А 

≈дна от особено симпатичните истории е тази за юнакът, който със сетни сили върв€л през пустин€та и съзр€л кладенец. ѕриближавайки, вид€л змей до него и със съвсем последните си сили извадил меча и започнал люта битка. Ќасред бо€, сред кръв и хвърчаща перушина, зме€т се дръпнал встрани и попитал: Д акво правиш, бе?!У. Д»скам да пи€!У отговорил юнакът. Дћи пий, де, що се биеш?У.  оето всъщност е весел начин да се направи обобщението, че напоследък хората (и змейовете) не си говор€т. –аботейки с† дългове и просрочени вземани€ ежедневно се сблъскваме от една страна със сериозни информационни дефицити, а от друга Ц със съзнателен (или не) отказ от комуникаци€ между страните. ќт тази ситуаци€, за съжаление, всички губ€т. ¬се по-сериозната активност на кредиторите в посока възлагане на вземани€ за събиране на специализирани агенции или стартиране на съдебни процедури е несъмнено позитивен знак, демонстриращ желание за справ€не с проблема. ‘ините настройки Ц и до известна степен времеопредел€щи€ фактор Ц са в начините, които се избират за намиране на изход от ситуаци€та. ¬ следващите н€колко текста ще разгледаме алтернативите при събиране на вземани€, а именно медиаци€та и арбитража.

√ласове в пустин€та

— риск да нагаз€ в клишета Ц в€рвам, че подход€щи€т път е този на най-малкото съпротивление. ќт гледна точка на дълговете това означава, че ако вземането може да бъде събрано бързо, относително евтино и като бонус отношени€та с длъжника да останат в рамките на добри€ тон, то това е подход€що решение. †«а тази цел, обаче, е необходимо да бъдат изпълнени две услови€. ѕървото е кредиторът да се откаже от двуполюсни€ модел јз съм прав, ти грешиш, ≈дини€т печели, други€т губи. —ъдът е абсолютната еманаци€ на този модел Ц авторитетна външна институци€ присъжда правото и вината и разпредел€ местата Ц кой е отгоре и кой тр€бва да се срамува. ѕон€кога, обаче фактът, че длъжникът е осъден не вли€е върху скоростта на връщане на парите обратно. «а запазване на н€какви партньорски отношени€ (особено при междуфирмените вземани€)† и дума не може да става. ¬торото условие е да се премести фокуса от възмездието към ефикасността, т.е. да се търс€т перспективите и вариантите напред във времето, а не да се дълбае в случки и факти, които не могат да бъдат променени.

јко кредиторът успее да промени собствената си интерпретаци€ на проблема с вземането (и то навреме), то медиаци€та е съвсем нелош начин за намиране на решение, удовлетвор€ващо и двете страни. »менно в јз печел€, ти печелиш подхода е същественото предимство на медиаци€та от гледна точка на комуникаци€та с длъжниците. јко колекторската агенци€ по презумпци€ защитава правото и интересите на кредитора и това прави длъжниците дефанзивни с всички последстви€ от това, то медиаторът е по средата Ц гарант за безпристрастното решаване на конфликта и търсене на решение, от което и двете страни да останат доволни. ƒанните показват, че при сключване на споразумение при медиатор склонността на длъжниците да го спазват е значително по-висока именно поради убеждението, че интересите им не са накърнени. “ова би могло да бъде и об€снението за относително високата ефективност на процедурите по медиаци€, както и за факта, че 80% от ползвалите услугата на медиатор за€в€ват, че при необходимост отново биха избрали този вариант за решаване на спора.

«а или против

ѕозитивите от ползването на медиатор при преговорите с длъжници са съществени. Ќа първо м€сто се търси и намира решение на конфликта, който пон€кога е различен от конкретни€ дълг. —ъдилищата или колекторите не се занимават с дълбочинните отношени€ между кредиторите и длъжниците, а пон€кога именно там †се крие причината за неплащането. Ѕезпристрастността на медиатора е друг плюс, който стимулира проактивното поведение както на кредитора, така и на длъжника. ¬ комбинаци€ с факта, че участието в процедурата е доброволно, степента на обвързаност (и респективно Ц склонността към спазване) на страните с постигнатите договорености е висока. Ѕързината на протичане на самата процедура и значително по-ниската й цена също € прав€т привлекателна за спорещите. ѕри стартиране на процедура по медиаци€ давността спира да тече, а ако посредством медиаци€ се постигне извънсъдебно споразумение при вече започнало дело, то 50% от внесената такса се връща. —ъвсем не на последно м€сто е и фактът, се търси решение, което да удовлетвор€ва и двете страни.

Ќедостатък на подхода е ниската му попул€рност. —чита се, че бавното й навлизане в широка употреба е следствие от начина й на въвеждане в Ѕългари€ - поради необходимостта от реформа в съдебната система и синхронизиране на местното законодателство с практиките и нормите на ≈вропейски€ съюз. Ќесъмнено вли€ние оказва и липсата на традиции в областта, въпреки че през 30-те години на минали€ век медиаци€та е ползвана в страната при извънсъдебното решаване на спорове.

—тъпка по стъпка

«а да стартира процедура по медиаци€ е необходимо една от страните (или и двете) да се обърнат към медиатор, подавайки молба за медиаци€, в ко€то се описват и основните параметри на спора и заплащайки административната такса (различна за различните медиатори, но обичайно около 50 лв.). ћинистерство на правосъдието поддържа в сайта си ≈динен регистър на медиаторите, в който освен контактната информаци€ на всеки един, са посочени и организаци€та, ко€то го е обучила за медиатор, и специализаци€та му в областта на медиаци€та.

јнгажимент на медиатора е да уведоми другата страна в спора и да получи нейното съгласие или отказ за участие в процедурата.

ѕри съгласие и на двете страни се провеждат както общи, така и индивидуални срещи с медиатора, чи€то цел е намиране на решение на спора. »нформаци€та, споделена и обсъждана в рамките на тези срещи е поверителна, а сами€т медиатор Ц безпристрастен и независим.

ќбичайните начини медиаци€та да приключи са постигане на споразумение, отказ на страните или с отвод на медиатора. ƒължимото на медиатора възнаграждение при постигане на споразумение обикновено е процент от материални€ интерес, като тарифата на всеки един медиатор е достъпна и може да бъде изпратена при поискване.

¬ заключение, ако се върнем към юнашката истори€ от началото, може би ако имаше и медиатор в картинката, юнакът не само щеше да пие тутакси от кладенеца, но и може би щеше да се разбере какво всъщност прави змей в пустин€та.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є