–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
–Я–µ—В—К–Ї, 02 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2012–≥.

ѕрофеси€: ћедиатор

–∞–≤—В–Њ—А 

 огато става въпрос за неплатени дългове не само гледната точка е повече от една, но и изходите от тази ситуаци€ и† всъщност съществени€т въпрос е не дали ще се плаща, а кой какво би искал да постигне дългосрочно и на каква цена. ¬ желанието си да бъдем обективни от една страна и да представ€ме различни гледни точки, а от друга - да сподел€ме информаци€, ко€то дава възможност за избор, стартираме нова рубрика - »нтервюта. ѕърви€т ни гост е медиаторът јлександър янков. “ой се занимава с медиаци€ от 2009 г. и ще сподели сво€та гледна точка за вземани€та и алтернативите при събирането им, ще разкаже какви хора се обръщат към него, ще раз€сни какво може да се постигне посредством медиац舆 и за какви случаи е подход€ща.

alexandar-yankov-mediator
–аботата
: разрешаването на спорове е дейност, ко€то преди всичко е в полза на обществото. †«а разлика от съдебни€т процес, който е юридически способ за защита и санкци€, гарантиран от държавата,медиаци€та залага на човешкото, на морала и интелигентността заложени природно у нас. »збрах тази професи€, тъй като т€ има все още не разкрит потенциал в Ѕългари€. Ќиша, ко€то много хора отричат, защото не разбират, защото не им е об€снена правилно.

’ората:  лиентите са изключително разнообразни. “ова, което ги обедин€ва е желанието им за разрешеване на конфликта, в който участват. –еално всеки един има проблеми било то в службата, в жилищната сграда, било то по повод на закупена стока или получен заем.  онкретно при паричните спорове породени от заеми, кредити, договори за доставка, лизинг и други се получава разминаване между реалността и желани€та. Ќе е икономически обосновано едно лице да използва финансов заем за придобиване на стока, чи€то стойност е многократно по-гол€ма от несигурните му доходи. —ъщо толкова необосновано е един кредитор да финансира подобна покупка с единственото† желание да реализира сво€ финансов продукт пред повече лица. ѕодобна ситуаци€ е често срещана в момента и предполага своето опорочаване от самото си възникване. ¬ крайна сметка се стига до ситуаци€, ко€то може да се характеризира с поговорката Д≈то си ти парцалките, дай си ми куклитеУ. ¬сички искат това, което считат, че им се дължи. „есто, тези желани€ се разминават със законовите предписани€. ¬ъзможно е страните да се спогод€т. ∆елателно е да го напр€ват и да запаз€т взаимоотношени€та си, като по този начин ще получат това, което искат, но при променени параметри на сделката. ¬се пак всеки да е мислил още от начало.

ƒълговете: ’ората задлъжн€ват в опит да задовол€т порива си към новото, към по-доброто, а и, за да получат, това, което имат техните при€тели и познати. ƒали от завист или от мечта, дълга е неотменнен спътник на човека, не от сега, а още от по€вата ни. ќсновното е, че като задлъжн€ваме можем да си позволим неща, които иначе не бихме могли. “ъй като н€кой ни прави услуга, то тр€бва да се отнесем към него коректно. ќтношени€та се определ€т обаче от двете страни. ¬ Ѕългари€ хората се отнас€т към дълговете си според това на кого дължат, ако дължат на държавата мраз€т дълговете си, ако дължат на кредитни институции или на мобилни, топлини и други оператори на услуги, само ненавиждат дълговете си. ¬еро€тно така е по ц€л —в€т. ƒо н€къде оправдавам отношението към публичните задължени€, тъй като у нас не получаваме адекватна възвръщаемост. ћоделът на държавата тр€бва да е Ц хората работ€т, плащат данъци и срещу т€х получават различни блага Ц лекарска помощ, пенсии, съдебна система, транспорт, инфраструктура, облекчени€ за търгови€та и т.н. ћоделът у нас е Ц хората работ€т, плащат данъците, върху сумите, които не успе€т да укри€т и получават в зам€на Ц нови правителствени автомобили, трудно работеща администраци€, тромави процедури и т.н. »зпадам в тези подробности, тъй като мисл€ че общата задлъжн€лост не е в резултат на микро процеси, а на ц€лостното ни† финансово положение. ¬ последните години икономиката ни умира, обратнопропорционално има разцвет на просрочените дългове. ƒълговете се увеличават, защото компенсират липсващите възнаграждени€ и раст€щата инфлаци€. “ревожно е, че не се увеличават дълговете свързани с инвестиции. »менно тази статистика е и причината да се увеличи работата на съдилищата, само за последните 2 години има десетки хил€ди заведени изпълнителни дела Ц десетки хил€ди хора дължат. –€дко се стига до споразумение, просто, защото страните не осъзнават, че могат да имат полза една от друга и занапред. ћо€та цел е хората да разберат именно това Ц независимо от временната неплатежоспособност, може да се измисли нещо.  огато се стигне до споразумение работата ми придобива изключително положителна окраска. ’ората следва да разберат, че дългът не тр€бва да се пренебрегва, не тр€бва да се мрази, защото рано или късно тр€бва да бъде върнат и най-важното Ц н€кой ни го е дал, за да ни послужи.  огато това се осъзнава, хората си плащат не по задължение, а защото такава е сделката Ц взимам, за да получа, връщам повече, за да получи този, който ми е дал.

ƒумите: «а да започнат процедура по медиаци€, хората тр€бва да си говор€т или поне да имат нагласата да го прав€т. ¬ противен случай този способ не е подход€щ, тъй като ще отнеме много време, а резултатът не е гарантиран. ’ората си говор€т, когато имат надежда, че могат да върнат началното положение.† ƒокато го прав€т без да изопачават фактите и да сочат †грешките на други€, може да се постигне споразумение. Ќ€мат ли желание за разрешаване на спора, н€мат ли нуждата да прекрат€т спора, то говоренето е излишно. ƒо това положение може да се стигне по много пътища Ц при изначално нежелание за погас€ване на дълга и неизпълнение на задължени€та, при възникване на факти, които възпреп€тств€т преговорите Ц установ€ване на измама, лъжа, нело€лно отношение. ¬ такъв случай, ако не се постигне съгласие след анализиране и установ€ване на проблема, то мисл€, че единствено съдът е в състо€ние да реши, кой е прав.

ѕреговорите и съдебната система: ћедиаци€та не е единствени€т способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, такива са арбитражат, помирителни комисии и други.† ћедиаци€та се отличава с това, че липсва трета страна, ко€то да се произнесе по същество на спора. ћедиаторът н€ма право взима страна, нито да отсъди с решение. ћедиаторът помага провеждането на диалог, помага на страните† да говор€т помежду си и да се върнат към първоначалните си възпри€ти€ една за друга. —ъдебната система в лицето на съда намира по-друго приложение. “ой тр€бва да се произнесе въз основа на това, което страните са му представили. —ъдът не се интересува дали страните си говор€т или не, той иска факти съобразени със закона, въз основа на които да се произнесе. —ъдът не се интересува, колко бързат страните, дали предмета на спора е обвързан с обикновеното съществуване на участниците в делото. ћедиаци€та е процедура, чиито параметри се задават от спорещите, а се управл€ват от медиатора. ÷елта е най-бързо да се постигне споразумение, а когато това не е възможно, да не се губи времето на спорещите. — оглед развитието на едно задължение и конкретно при дълговете, то етапите за съдебни действи€ и за започване на медиаци€ се разминават значително. ≈дин дълг може да се претендира съдебно, когато е изискуем (с минал падеж, при забава; с развал€не на договор и др.). ћедиаци€та е подход€ща непосредствено преди или след изпадането в забава или възникване на причини за невръщане на дълга. ¬ажно е и страните да действат адекватно, а не да чакат прекалено дълго Ц да потърс€т длъжника† с предложение за разговор или с покана за изпълнение. јко отговорът е отрицателен и не се среща желание за съдействие и решаване на проблема по мирен път, то съдебната закрила е наложителна. “ова е и една от силните й страни Ц гарантираната защита на интересите и на онеправдани€. ѕри медиаци€та може да се постигне споразумение, което едната страна приема за по-малкото зло, без обаче да осъзнава промен€щата се ситуаци€. —лаба страна на съда обаче е времето и средствата, които са необходими за сезирането му. –азходите са значително по-големи и пон€кога те се €в€ват пречка за защита на нарушените права.

—ъветите: Ќа хората е присъщо да искат съвети. Ќ€кои са по-решителни и искат съвет след като са направили нещо, други хора пък са практични и искат съвет предварително. ¬ зависимост от съвета и проблема, по който се дава се определ€ и това дали ще се вслушаш или не.

—вободното време: ќбичам това, с което се занимавам и приемам работата като нормално нещо случващо се по вс€ко време.  огато не се налага да работ€ обичам да чета Ц специализирана литература и фентъзи (странна комбинаци€). ќбичам театъра, киното, планината, техниката, работата в градината. –азтоварвам се най-добре, ако съчета€ повече от едно любимите си занимани€ по едно и също време.

Ћичностите: ¬дъхнов€ват ме и съм се учил от† родителите ми, семейството, преподаватели, исторически личности, познати.... ќт вс€ко събитие или човек научавам нещо, възприемам частица от него, моделирам взетото и го прилагам.

»скам да кажаЕ. ¬сичко се договар€, стига да искаме, стига да имаме положителна нагласа, стига да мислим различно и да излезем от стереотипа. Ќе тр€бва да пътуваме в един коловоз, това ни пречи да се развиваме.

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
–Ф—А—Г–≥–∞—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Є—В–µ

√ърба на монетата от 1 хърватска куна

’ърватска куна

¬ центъра на монетата е изобразен славей, а самата дума ДславейФ на хърватски (slavuj) e изписана в кръг.

Ћюбопитното при славеите е, че женските и мъжките птици се връщат от юг по различно време: мъжките Ц около 28-ми март, а женските Ц две седмици по-късно. ќтглеждането им в кафези е трудно и единствени€т начин това да се случи е, ако бъдат уловени непосредствено след пристигането им. Ѕъдат ли хванати по-късно, те не проп€ват и никога не свикват с живота в клетка.