K2_PRINT_THIS_PAGE
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 11 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ѕлан ѕ като ѕревенци€ (част 1)

–∞–≤—В–Њ—А 

Еили как да се предпазим от забавени плащани€

ћалка фирма с големи задължени€ без имущество и без предоставени обезпечени€ дължи много пари. Ѕи звучало като начало на виц, ако не беше твърде често срещани€ профил на нело€лните клиенти на не чак толкова големите фирми в страната. ћоментът, в който обичайно се сблъскваме с т€х е н€колко месеца преди изтичане на давностни€ срок и след като реални€т бизнес, сто€щ зад фирмата-длъжник вече е прехвърлен към нова, чиста като сълза компани€. ƒали толкова много време след възникването на просрочието е правилни€ момент все пак да започне да се събира вземането е доста пространна тема, ко€то н€ма да зас€гаме сега. ўе обърнем внимание, обаче, на нещо друго Ц какво може да се направи преди сключването на сделката, за да бъде намалена веро€тността от просрочени плащани€.

”важение всекиму, доверие никому

∆еланието за по-добра конкурентоспособност и по-добро пазарно позициониране обичайно са в основата на разсрочените плащани€ за нови клиенти и предостав€нето на стоки или услуги на кредит. ѕри относително разпределен пазар е нормално конкурентните предимства да се търс€т в параметрите на обслужването и във финансовите услови€ на сделката Ц Дѕри нас можете да получите сега и да платите по-късноУ е смисъла на много рекламни послани€. » въпреки, че здрави€т разум би попречил на всеки собственик на бореща се за пазарен д€л компани€ да даде пари на заем на напълно непознат само срещу обещанието, че ще ги върне навреме, повечето предостав€т не само стоков, а и сериозен кредит на доверие на клиентите си. ¬ъзможно е да е про€ва на скептицизъм, следствие от години занимани€ със събиране на вземани€, но считам, че доверието е едно от малкото неща, които не могат да се получат на кредит, а тр€бва да се заслужат и докажат. ¬ този смисъл, с ц€лото дължимо на клиентите и бизнеса им уважение, доставчиците, които имат намерение да вл€зат в рол€та на кредитори, могат и е желателно да предприемат н€колко напълно рационални действи€, с които да провер€т платежоспособността на клиентите си: да провер€т дали не са об€вени в несъсто€телност, осъждани ли са за дългове, дали не дължат твърде много на държавата и дали не дължат пари на други свои контрагенти. ѕоложителен отговор на н€кой от горните въпроси не означава, че клиентът тр€бва да бъде изгонен позорно, напротив Ц просто финансовите услови€ по сделката тр€бва да се адаптират към текущото му състо€ние.

»ма ли пулс?

Ќа теори€, при стартирала процедура по несъсто€телност , сделките, направени от съответни€ длъжник след об€вената от съда начална дата на неплатежоспособността би тр€бвало да са недействителни. Ќа практика, обаче, ще отнеме известно време доставчик на суровини за производство, например, да си върне суровините, продадени на разсрочено плащане на производител, чиито кредитори са стартирали процедура по несъсто€телност срещу него. ¬еро€тността той да ги е вложил в производството е гол€ма, а при вече стартирала процедура наличното имущество, стока и пари се причисл€ват към т.нар. маса на несъсто€телността, с ко€то се удовлетвор€ват всички кредитори.

 ато вземем под внимание това, както и крайната цел Ц да се намали рискът от неплащане, въпросът, който първо тр€бва да се зададе е дали потенциални€т клиент не е в несъсто€телност. ћестата за проверка са н€колко:

  • “ърговски€ регистър Ц при търсене по име и/или Ѕулстат в информаци€та за съответната фирма се по€в€ва раздел Ќесъсто€телност, в който се об€в€ват събити€ и документи, свързани с откриването на производство по несъсто€телност, началната дата на неплатежоспособността, евентуалното спиране и прекрат€ване на производството, об€в€ването в несъсто€телност и т.н.;

¬ случай, че потенциални€т клиент вече е в такава процедура, разумно би било изб€гването на сключване на сделка с него, независимо от услови€та.

ƒали не б€гам твърде бавно?

¬ случай, че фирмата на клиента е функционираща, следващи€т въпрос е дали не дължи твърде много на н€кой друг.

—ледва продължениеЕ

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є