K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ѕлан ѕ като ѕревенци€ (част 2)

–∞–≤—В–Њ—А 
Еили как да се предпазим от забавени плащани€

ƒали не б€гам твърде бавно?

¬ случай, че фирмата на клиента е функционираща, следващи€т въпрос е дали не дължи твърде много на н€кой друг, т.е. дали задлъжн€ването не е типичното й поведение спр€мо доставчиците и дали във времето не са натрупани други дългове Ц към държавата или към банки, защото при фалит (т.е. при стартиране на процедура по несъсто€телност) те са първи на опашката. ќтново н€колко са местата, от които може да се получи информаци€ за видимата задлъжн€лост. ѕървото такова са списъците на Ќјѕ с длъжниците, които имат задължени€ в размер над 5000 лв.:

o ѕърви€т списък съдържа имената, Ѕулстатите, адресите и размера на задължени€та на длъжници, които не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължени€, не са се €вили след покана от приходната администраци€, н€мат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки и н€мат вземани€ към банки и трети лица;

o ¬тори€т списък съдържа същата информаци€ за длъжници, които не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължени€, н€мат вземани€ от банки и трети лица, н€мат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задължени€та, н€мат издадено разрешение за извършване на неотложни плащани€, но разполагат с имущество, върху което приходната администраци€ е наложила обезпечение;

» двата линка вод€т до форма за търсене, в ко€то, ако се натисне бутона ѕълен списък без въвеждане на Ѕулстат и име, се генерира цели€ списък на Ќјѕ.

ѕри наличие на дългове, за които кредиторът е осъдил съответното дружество и е наложил запор върху собственост и имущество, информаци€ отново се по€в€ва в “ърговски€ регистър Ц този пък в раздел «апори, където може да се намери информаци€ в полза на кого е наложен запорът, размерът на вземането и т.н.

÷€лата информаци€ до тук, обаче, касае случаите, в които съответната компани€ вече е била осъдена за дълговете си. «аради свиващи€ се пазар и предходните относително коректни отношени€, при възникване на просрочие н€кои доставчици не предприемат подобни действи€ или възлагат събирането на специализирани агенции. ќт източници като Ќјѕ или “ърговски€ регистър информаци€ за просрочените, но недостигнали до съд дългове не може да се получи.

—пасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се срещу съответното заплащане

≈дин от сериозните инструменти за оценка на риска при кредитирането от банки и небанкови финансови институции в последните години се оказа ÷ентрални€ кредитен регистър на ЅЌЅ. ¬ него, обаче, не се отраз€ва междуфирмената задлъжн€лост, както и компаниите н€мат достъп до информаци€та от регистъра. ¬ажи твърдението, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се, - фирмите-кредитори се опитаха сами да се справ€т с недостига на информаци€, като започнаха да обмен€т по между си данни за длъжниците си. “ака се по€виха две независими една от друга бази данни с некоректни към контрагентите си платци Ц DebtNet и базата данни на CreditReturn. » двете са потенциален източник на информаци€ за задлъжн€лост към контрагенти, макар че в момента липсват официални данни за размера на базата данни, с ко€то разполагат.

—поред сайта на DebtNet информационната система предостав€ данни за неплатени и просрочени междуфирмени задължени€ и е разработена с основната цел да помогне на фирмите-кредитори за вземане на адекватни решени€ при взаимоотношени€та си с техните партньори. «а вход в системата е нужна регистраци€, а ползването й е платено, като цените варират според бро€ направени проверки в базата данни: цените са 10 лв. за проверката на един длъжник, 80 лв. Ц до десет длъжника, 300 лв. Ц до 50 длъжника и 500 лв. за проверката на до 100 длъжника. ѕубликуването на информаци€ за длъжник също се заплаща, като таксата за тази услуга е 20 лв. за един запис, който остава в системата за период от 6 месеца. »нформаци€та, ко€то се въвежда (и ко€то респективно може да се получи) е: име, адрес на регистраци€ и ≈»  на длъжника, имейл адрес, име на отговорен служител, сума на дълга и продължителност на просрочието и отрасъл, в който работи длъжника.

—истемата на CreditReturn като концепци€ отговар€ повече на иде€та за обмен на данни Ц според об€вените тарифи при качване на информаци€ за един длъжник, кредиторът получава два безплатни кредита по сметката си, които може да използва при проверките. —амото търсене на длъжници е безплатно, но преглеждането на вс€ко едно от намерените юридически/физически лица според зададените критерии за търсене се заплаща с по един кредит. ќсвен качвайки информаци€ за длъжници в сайта, кредити могат също така да се закуп€т Ц 4 бр. струват 20 лв., 10 бр. Ц 45 лв., 35 бр. Ц 150 лв., 120 бр. Ц 500 лв. «а вход в системата е нужна регистраци€, а публикуването на информаци€ за длъжник е безплатно. ¬ъпреки нелоши€ си замисъл, най-сериозни€ недостатък на тази система е, че обичайно не работи. ¬ последно време надписът Д“ърсенето в базата данни е временно преустановено!Ф не се е промен€л, което пък препраща към твърдението, че временните неща в крайна сметка се оказват посто€нни.


—ледва продължениеЕ

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є