Ћичните фалити: —јў K2_PRINT_THIS_PAGE
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 19 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2013–≥.

Ћичните фалити: —јў

–∞–≤—В–Њ—А 

ќще при подписването на американската конституци€ през 1789 г.  онгресът решава случаите на банкрут да бъдат третирани с общ закон. ѕърви€т такъв в —јў е приет през 1800 г., като той се отнас€ само за търговската несъсто€телност и е в сила до 1803 г. ѕърви€т нормативен акт регулиращ доброволните фалити, включително и на физически лица се приема през 1841 г. и именно той, както и следващите Ц законът от 1867 г., от 1898 г., от 1938 г. и реформата от 1978 г. Ц оформ€т съвременната концепци€ за фалити на физически лица в —јў.

 ъм днешна дата две са възможностите за об€в€ване на личен фалит Ц т.нар. ликвидаци€ (или фалит по смисъла на гл.7 от «акона за фалитите) и преструктуриране на дълговете (или фалит по смисъла на гл. 13 от «акона за фалитите). «аконът също така регулира и фалитите на фермери и рибари, както и на чужди граждани на територи€та на —јў, но това са по-скоро частни случаи. ¬ рамките на този текст ще бъдат разгледани начините за удовлетвор€ване на кредиторите и за отписване на дълга, както и ограничителните услови€ при фалитите посредством ликвидаци€ и преструктуриране на дълга.

√лава 7 - Ћиквидаци€

65% от искани€та за об€в€ване на личен фалит в —јў са именно по смисъла на гл. 7. ѕроцедурата е сравнително проста:† ц€лото имущество на длъжника, с изключение на несеквестируеми€ минимум (в различните щати той е различен, но обичайно включва минимума от дрехи и домакински вещи, необходими за оцел€ване) бива продадено от синдик, събраната сума се разпредел€ между кредиторите, а те от сво€ страна отписват дълга, останал след †ликвидаци€та на активите и разпредел€нето на средствата. ѕо този начин длъжникът получава шанс за ново начало.

ќграничителните услови€ са н€колко и са свързани с допустимостта до процедурата и с отписването на дългове. ¬ следствие на значителни€ ръст на измами при фалит поради задлъжн€лост по кредитни карти, през 2005 г. се приема ограничително условие, познато повече като “ест за бедност Ц искане за личен фалит могат да подават само лица, чиито доходи са под средните доходи на домакинство от същи€ вид в съответни€ щат. —ъщо така при об€в€ване на фалит в рамките на следващите осем години не може да бъде об€вен повторен такъв. Ќе могат да бъдат отписани студентски заеми, данъци и издръжки. ќтписване може да бъде отказано и в случай, че длъжникът е укрил финансова информаци€.

√лава 13 Ц ѕреструктуриране

ѕри фалитите с преструктуриране длъжникът запазва собствеността си върху активите, но в рамките на следващите 3 до 5 години е задължени да прави месечни вноски към кредиторите си. ѕродължителността на периода, както и размера на плащани€та се решават от съда, като се вземат под внимание различни фактори като стойността на активите, приходите и разходите на длъжника. »менно приходите определ€т продължителността на периода Ц при приходи под средните за съответни€ щат периодът е тригодишен, а при такива над средното ниво Ц петгодишен. ќбичайно плащани€та се извършват към синдик, който разпредел€ сумите между кредиторите. ѕри спазване на погасителни€ план и след изтичане на периода, съдът постанов€ва отписване на остатъка от дълга. ѕри неспазване, обаче кредиторите са свободни да заведат дело срещу длъжника и да съберат вземани€та си съгласно законите в съответни€ щат.

ќграничителното условие тук е вида доход на длъжника Ц само лица с посто€нен доход имат право да об€в€т този вид фалит. ќсемгодишното ограничение за об€в€ване на повторен фалит е валидно и тук, както и вида дългове, които не подлежат на отписване.

–азходите

“аксата за подаване на искане за фалит по смисъла на гл. 7 е в размер на 299$, а на гл.13 - 279$ и са за сметка на длъжника. –азходите за наемане на финансов консултант, синдик и/или адвокат варират от 1099$ до 1900$. ƒлъжникът също така е задължен след об€в€ването на фалит да завърши курс по финансова грамотност, който също е за негова сметка.

ѕо-трудни за остойност€ване са бъдещите разходи като отказ на достъп до кредитни продукти или предостав€не на кредити при значителна лихва, повишаване на размера на застрахователната преми€ при различните видове застраховки и т.н. »майки предвид, че кредитното досие е основата за доста решени€ в обществото в —јў (от наемане на работа до достъп на децата до н€кои учебни заведени€), клеймото на фалита често се оказва сериозен дългосрочен проблем.

¬место заключение

¬ъпреки относително простата процедура, фалитите в —јў преди кризата не са попул€рна практика: през първата половина на 20-ти век бро€т на фалитите е средно 0.15 случа€ на 1000 души население годишно. «начителен ръст се наблюдава след 60-те години (когато кредитните карти масово навлизат в употреба) като през 2004 г. нивата вече са 5.4 случа€ на 1000 души население годишно. ¬ъвеждането на “еста за бедност с цел ограничаване на измамите видимо обръща тренда защото за последната една година случаите са 3.6 на 1000 души население*.

*ƒанните са от Administrative Office of the U.S. Courts

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 19 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.