K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–µ—В—К–Ї, 10 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2017–≥.

—ъбиране на вземани€ - какво предстои през 2017-та? (част 3)

–∞–≤—В–Њ—А 

ƒълговете на фирмите

ќценката на обема на междуфирмените дългове винаги е била спорна и цифрите от различни източници се разминават. ѕрез 2016 г. според јсоциаци€та на колекторските агенции в Ѕългари€ междуфирмената задлъжн€лост се е увеличила с 20% спр€мо същи€ период на предходната година. —поред данни на EOS 30% от фактурите се просрочват, като средни€т период на разплащане достига до 28 дни след падежа на фактурата. “ова е снимка отвън и на не€ се виждат просрочи€, все повече възприемани като нормална част от бизнеса, а не като аномали€.

ќт гледна точка на фирмите, обаче, се наблюдава и още една интересна тенденци€ Ц все повече нефинансови компании внедр€ват вътрешни процеси за управление и събиране на вземани€та си. —поред данните от проучване, проведено от Ќео олект над 70% от фирмите имат конкретна и реално приложима система от действи€, които се предприемат при просрочване на задължение и тази система не е само хронологично базирана. “ова е индикатор, че стартират процеси в самите фирми по намал€ване на задлъжн€лостта без оглед на общата икономическа обстановка (и очакването на чудодейна пром€на, след ко€то всички ще имат пари и ще се разплат€т). ѕрогнозите са през 2017-та тези процеси да се задълбочат (резултатите от проучването ще бъдат публикувани в кра€ на февруари 2017 г.).

“енденци€та за ръст на междуфирмените дългове е характерна за цели€ ≈—. Ќ€кои анализатори са на мнение, че причината е в твърде евтините пари. «аради ниските лихви по кредитите фирми, които са пазарно неефективни и при по-гол€м конкурентен натиск биха фалирали, продължават да имат достъп до заеми и по този начин губещата им дейност продължава, генерирайки още дълг или използвайки приходите за погас€ване на стари дългове, най-вече към банки вместо за разплащане към доставчици или за инвестиции в развитие. ¬ Ѕългари€ част от пазара е политически разпределен и до известна степен зависим от плащани€ от държавата или от ≈—, което прави опашката на междуфирмената задлъжн€лост още по-дълга и невли€еща се от пазарните механизми.

ѕредизвикателствата, свързани със събиране по отношение на междуфирмените дългове ще са свързани най-вече със създаването и успешното внедр€ване на компактен и ефективен процес за управление на вземани€та в компании, които са специализирани в друга област. ƒали компаниите ще изберат път€ на опита и грешките или ще се обърнат към специалисти с компетентност по събиране тепърва ще разберем.

√ол€мата рамка

Post-truth политическиs дебат не би тр€бвало да има връзка с дейностите по събиране на вземани€, но на практика се оказва обратното. ¬ българската политика въпросите, свързани с кредити и дългове все по-често се вад€т на преден план и се предлагат популистки решени€, които създават съответната емоционална реакци€ в обществото без оглед на фактите. ѕример за това е въвеждането на тавана на лихвите по потребителските кредити. ќбосновката за промените в закона е единствено и само емоционална, въпреки че фактите показват, че нито една от популистките цели не се изпълн€ва с такава м€рка, даже напротив Ц ситуаци€та на потребителите на такива кредити се влошава. ¬ периода около предходните избори се говореше за закон за личните фалити (отново много емоционално и без никаква връзка със съществуващите подобни практики по света), а сега на дневен ред е арбиртражът като начин за бързо и независимо от неефективната съдебна система решаване на спорове, свързани със задължени€ (омбудсманът има н€кои странни идеи в тази посока и ги сподел€ активно с медиите).

ѕредвид, че в началото на пролетта предсто€т парламентарни избори, е веро€тно н€кой аспект от темата за дълговете отново да е обект на политическо говорене. ќпитът до момента сочи, че фокус е демонизиране на кредитиращите компании и събирачите на дългове за сметка на политическите ДспасителиУ, които биха отървали длъжниците от мъките, стига да получат необходимите гласове. ѕредизвикателствата пред компаниите в такава ситуаци€ ще са свързани с намиране на в€рната реакци€ и избор между рационалността и емоциите. ѕредварителната подготовка за кризисна комуникаци€, обаче, върши работа във всички случаи.

 

—ледва продължение...  ой събира дълговете или какво предстои на пазара на труда и какво да очакваме от събирачите на вземани€ през 2017-та?

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –°—А—П–і–∞, 01 –Ь–∞—А—В 2017–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є