K2_PRINT_THIS_PAGE
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 22 –Ь–∞–є 2017–≥.

—ъбиране на вземани€ - какво предстои през 2017-та? (част 5)

–∞–≤—В–Њ—А 

»ма ли още новини?

 акто една чаша е наполовина празна или пълна в зависимост от гледната точка, така и технологиите могат да бъдат добра или лоша новина. ќбщата тенденци€ е внедр€ване на технологични решени€, които в гол€ма част от случаите замен€т човешката дейност. —поред доклад на McKinesy от 2015 г. 45% от активностите в организациите могат да бъдат автоматизирани, стига компаниите да решат това. ќбщо взето решението често се свежда до съпоставка между цената на инвестици€та и наличността, качеството и цената на човешките ресурси. ѕри състо€нието на трудови€ пазар тук, е доста веро€тно за определени повтар€щи и не изискващи специфични качества дейности да се потърси технологично решение. ¬ областта на събиране на вземани€ това са активности най-вече в ранните етапи на просрочи€та, когато комуникаци€та с клиентите е по-скоро информативна, отколкото убеждаваща. ¬ъпреки апокалиптичните прогнози за роботи, които вършат човешката работа, обаче, остават множество дейности, които не могат да бъдат автоматизирани. ќт гледна точка на събиране на вземани€ това са преговорите за достигане до решение за плащане. ¬ кой момент започват тези преговори е възможно да се определи в следствие на алгоритъм за сегментаци€, но самата комуникаци€ е практически невъзможно да се прехвърли към машини, колкото и умни да са те. «а успешното извършване на тази дейност от хора, обаче, вече са необходими качества и умени€, различни от търсените до момента. —тава въпрос за способността да се види и анализира гол€мата картина (конкретното плащане не е изолиран проблем от гледна точка на длъжника, а има последстви€ във всички аспекти на живота му), емпати€ (решени€та на хората стават все повече емоционално повли€ни и само рационални€ подход се провал€ във всички области), умени€ за намиране на решение на комплекси проблеми и творчески подход към дейността. «а съжаление тези умени€ до момента не са били на фокус и веро€тността трудови€ пазар да предложи хора с подобна компетентност не е гол€ма. ѕредизвикателството пред компаниите ще е как да разви€т тези умени€ у хората, които се занимават със събиране на вземани€ и как след това да ги задържат на работа.

¬ заключение и като противовес на новите тенденции е време за клише. ¬същност думата е френска и означава гравюра или текст върху метал или дърво, ко€то служи за многократно отпечатване в книгопечатането. »ма две клишета, които описват предсто€щата година. ≈дното е изказване на  онфуций, който също е жив€л в размирен период Ц прокл€тие е да живееш в интересни времена. ƒругото е пак източно Ц че йероглифът за криза и възможност е един и същ. „е времената са интересни, спор н€ма.  акво ще направим междувременно, обаче, зависи от нас.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Є