ƒълговете като болест K2_PRINT_THIS_PAGE
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 27 –Ь–∞—А—В 2018–≥.

ƒълговете като болест

–∞–≤—В–Њ—А 

 огато се говори за свръхзадлъжн€лост, най-често като целева група на различните мерки за защита и за възможност за ново начало се споменават т.нар. вечни длъжници Ц хора, с такива дългове, че текущите и бъдещите им доходи не могат да ги погас€т. ¬ гол€ма част от случаите това е следствие на непредвидено намал€ване на приходите или ръст на разходите. Ќай-често това се случва в следствие на социален форсмажор или неочаквани значителни медицински разходи.

 акво е компулсивно задлъжн€ване

¬ групата на вечните длъжници, обаче, попадат и пристрастените към дълговете (или по-точно към харченето на пари) Ц т.нар. компулсивни длъжници.  омпулсиите сами по себе си са повтар€щи се модели на поведение, пр€ко свързани с тревожността. —традащите от обсесивно-компусливно разстройство, например, се усещат принудени да предприемат различни ирационални действи€, за да намал€т чувството на безпокойство (често миене на ръцете, повтар€що се провер€ване, че нещо е извършено, вманиачено броене, неосъзнато непрекъснато докосване на части от т€лото, преподредба на вещи и т.н.).

 омпулсивното задлъжн€ване, обаче, е нещо повече от спонтанно пазаруване със заеми.  омпулсивните длъжници обикновено приб€гват към нови заеми като единствено решение на финансовите си проблеми без да имат план за погас€ването им или за по-съществена пром€на в начина си на живот. ќбикновено те не планират нищо за бъдещето, а нормалното им състо€ние е финансовата криза. »менно това състо€ние на тревога заради разпада на живота им ги кара да търс€т нови и нови заеми. “ези нови заеми вод€т до временно облекчение, защото за кратък период от време все пак разполагат с н€какви пари.

¬ същността си компулсивното задлъжн€ване е психичен проблем и както пристрастените към алкохол и наркотици не промен€т начина си на живот само защото са обещали, така и компулсивните длъжници не излизат от цикъла на дълга само защото са поели ангажимент за плащане пред н€кой от кредиторите. «атова е и толкова важно те да бъдат разпознати на достатъчно ранен етап, така че поне частично да бъдат ограничени щетите.

ѕо какво се познават компусливните длъжници

≈динно разбиране за поведението, което е индикатор за проблеми с пристрастеността към дълговете н€ма. ¬ъпреки това американската јсоциаци€ на анонимните длъжници Ц организаци€, ко€то съществува от 1968 г. в помощ на хора, които не са в състо€ние да контролират проблема с дълговете си Ц извежда списък със следните 15 въпроса за самооценка:

 • ƒълговете прав€т ли ¬и нещастен/а вкъщи?

 • “ежестта на дълговете пречи ли ¬и в ежедневната работа?

 • ƒълговете увреждат ли репутаци€та ¬и?

 • ћислите ли все по-малко за себе си заради дълговете?

 • ѕредостав€ли ли сте нев€рна информаци€ на кредитор, за да получите заем?

 • ƒавали ли сте неизпълними обещани€ за плащане на кредиторите си?

 • “ежестта на дълговете пречи ли ¬и да се грижите за семейството си?

 • —трахували ли сте се, че ¬ашите близки, при€тели, семейство или работодател ще научи за реалното състо€ние на задължени€та ¬и?

 •  огато се сблъскате с непредвидена ситуаци€, перспективата да вземете пари на заем кара ли ¬и да чувствате облекчение?

 • «аради дълговете си имате ли проблеми със сън€?

 • Ќапивали ли сте се заради дългове?

 • —лучвало ли се е за вземете пари на заем без да сте напълно на€сно с размера на лихвата, ко€то ще платите?

 • ќбичайно очаквате ли да ¬и откажат, когато кандидатствате за кредит?

 • ѕравили ли сте погасителен план, който сте нарушавали заради непредвидени ситуации?

 • ќправдавате ли задлъжн€лостта си с това, че когато направите ¬аши€ ДударУ ще решите проблема с дълговете накуп?

—поред јсоциаци€та на анонимните длъжници, ако сте отговорили с ƒа на повече от половина въпроси, тогава веро€тно става въпрос за текущо или скоро предсто€що компулсивно задлъжн€ване и е необходимо човек да потърси специализирана помощ.

 акво се прави в тези случаи

ѕървата стъпка Ц както в повечето случаи Ц е осъзнаването и признаването на проблема с дълговете. ќтричането на наличие на съществен проблем е сериозен стопер пред намирането на трайно решение. ≈два след като длъжникът разбере наличието и сериозността на проблема, може да се търс€т решени€. “акива обичайно са различни планове за финансово оздрав€ване, в които участват и кредиторите. Ќещото, което дава най-добър резултат и предотврат€ва нова криза в бъдеще е развиване на умени€ за рационално управление на личните финанси.

 ак се събира от такъв тип длъжници, защо традиционните методи за преговори не дават желаните резултати и кои са работещите модели ще разгледаме подробно в следващите текстове.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.