ѕрактики по събиране:  ореспонденци€ K2_PRINT_THIS_PAGE
–°—К–±–Њ—В–∞, 06 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2010–≥.

ѕрактики по събиране:  ореспонденци€

–∞–≤—В–Њ—А 
ѕрактики по събиране:  ореспонденци€

Д ак да си събера парите? Ц наскоро попита един познат Ц  акво всъщност прав€т фирмите за събиране и не мога ли сам да се справ€?Ф. ѕричината да водим този разговор б€ха несъбраните задължени€ на компани€та му (които вече б€ха придобили застрашителен размер), а отговорът се оказа доста пространен.

 ак се събират пари?

»ма различни класификации на практиките в зависимост от избрани€ критерий.

ќт гледна точка на момента на събиране и продължителността на просрочието биха могли да се раздел€т на превенци€ на просрочи€ (или как се работи с клиентите така, че да не стават длъжници), събиране в ранни дни (непосредствено след възникване на просрочието) и събиране в дълги просрочи€ (когато са дължими повече от две вноски или когато са минали повече от три месеца от падежната дата). ѕродължителността на просрочието промен€ нагласите на длъжника към плащането и това е причината практиките да са доста различни в зависимост от момента на събиране.

–азглеждайки самите практики, те могат да бъдат разделени на кореспонденци€, телефонно събиране, събиране посредством личен контакт (т.нар. field collection) и съдебно събиране. ¬ърху времевата ос на просрочието обикновено те се разполагат последователно, но ако се насложи и профила на длъжника, тогава често пъти последователността им се размества, а ефективността се повишава значително.

ќт гледна точка на методите за въздействие биха могли да се раздел€т на събитийно-ориентирани и поведенчески-ориентирани.

Ќо тъй като въпросът в началото беше какво прав€т, а не как го прав€т, в следващите редове ще разгледаме самите практики, за кого са подход€щи и какви предимства и недостатъци имат.

 ореспонденци€

“ук попадат всички видове писма, които се изпращат на длъжниците. Ѕиха могли да бъдат напомнителни и уведомителни.

ѕървите Ц напомнителните Ц обикновено се ползват в първите дни на просрочието и целта им е да напомн€т на клиента, че дължимата от него сума не е погасена. «а т€х е валидно предположението, че клиентът има желание и възможност да плати, но веро€тно е забравил или е възпреп€тстван технически (подход€щи и ефективни са само при такъв тип клиенти). “ова е причината в самото писмо обикновено да се упоменават детайли като основание и размер на плащането, банкови сметки и срокове. ƒобре е да се има предвид, че докато писмото бъде доставено е възможно клиентът да е погасил задължението си и самото писмо да предизвика негативна реакци€.

Ќедостатъците при този тип кореспонденци€ са два:

  • проблемите с връчването: от една страна не винаги контактната информаци€ на клиента е актуална, а от друга Ц не винаги писмото реално стига до получател€ си (всички сме виждали писмата, разпилени по пода във входовете на блоковете);
  • цената: разходите за самото писмо и разходите за достав€нето му често пъти при големи обеми са доста по-големи от постигнатата ефективност, измерена с вход€щи€ паричен поток в следствие на този метод за събиране.

”ведомителните писма от сво€ страна имат за цел да информират длъжника за предприемането на определени действи€ по отношение на събиране на дълга (в стандартни€ случай Ц стартиране на съдебна процедура). ќбикновено съдържат ултимативен срок, в който тр€бва да постъпи плащане и след изтичане на който започва процедурата по съдебно събиране. „есто пъти те са част от комплекта документи, който се входира в съда и в този случай изпращането им се доказва с обратна разписка.

ѕроблемите с връчването си остават, но последните промени в √ѕ  позвол€ват да се доказва изпращане, а не връчване на получател€. ÷ената Ц други€ недостатък на уведомителните писма Ц не е съществен фактор тук, защото значително по-малък процент длъжници достигат до съдебно събиране (в случай, че се работи с т€х междувременно, разбира се).

≈фективни от гледна точка на постъпване на реално плащане са само в част от случаите, в които все пак достигат до получателите си и с тези получатели до момента не е работено по никакъв начин по събиране на задължението им.

следва продължение

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Я–µ—В—К–Ї, 19 –Р–њ—А–Є–ї 2013–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.