–У—А–µ—И–Ї–∞
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 05 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2013–≥.

Ћичните фалити - хроника на едно предизвестено невежество (част 1)

–∞–≤—В–Њ—А 

Ћичните фалити и законовото уреждане на проблема в Ѕългари€ са цикличната тема, по ко€то започва да се говори когато: а) ЅЌЅ оповести статистика с ръст на просрочените вземани€, б) липсват други съществени икономически новини и в)поредното правителство получи поредни€ си популистки припадък. Ќесъмнено страната ни е една от последните в цивилизовани€ св€т, в ко€то въпросът не е уреден законово (дори Ћитва има закон за личните банкрути, който е в сила от март 2013 г.). ¬ъпреки това, обаче, силно впечатление прав€т две неща: от една страна - хаотичното говорене по темата, а от друга Ц липсата на достоверна и структурирана информаци€ за случващото се по света. ’аотичното говорене е следствие от публични изказвани€ на представители на различни  групи (политици, длъжници, юристи, кредитори и колектори), които цитират части от чужди закони (разбира се, само тези части, подкреп€щи собствената им теза), като цитатите са извадени от  социално-икономически контекст и липсва анализ както на ефективността на съответните закони в страната-източник, така и на евентуалното им приложение в Ѕългари€.  » ако това е по-скоро въпрос на персонални умени€ за анализ и боравене с информаци€, то далеч по-сериозен проблем се оказва липсата на структурирана информаци€, защото по отношение на личните фалити е далеч по-лесно да ползваме работещите механизми и добрите практики, изб€гвайки неефективните подходи, вместо тепърва да се опитваме да откриваме колелото.

÷елта на този текст е да се направи бърз обзор на случилото се в Ѕългари€ до момента по тази тема и да се структурират съществуващите модели за личен фалит, анализирайки развитите пазарни икономики на англосаксонските държави и на континентална ≈вропа. «а  максимална полезност за разбиране на темата в дълбочина, в следващите четири публикации ще бъдат разгледани и конкретни примери за личен фалит в рамките на съответни€ модел, като ще бъдат изведени и предимствата и недостатъците от прилагането му.

«аписки по българските фалити

¬ българското законодателство към момента е уреден само въпросът за несъсто€телността на юридическите лица  - последната актуализаци€ на “ърговски€ закон, касаеща темата, е от март 2013 г. ¬ъпреки, че различни заинтересовани страни повдигат въпроса за личните фалити (или т.нар. персонални банкрути или потребителска несъсто€телност) сравнително често от 2008 година насам, единствената законодателна инициатива в тази посока е проектозакона за допълнение на «акона за задължени€та и договорите, внесен в Ќародното събрание от депутатите от √≈–Ѕ ≈мил –адев, —ветослав “ончев и  расимир ÷ипов през €нуари 2013 г., до чието реално разглеждане така и не се стигна. ¬ интернет пространството широко се обсъждаха (и продължават да се цитират) потенциалните санкции за длъжниците Ц да н€мат право на банкови кредити, занимани€ с търгови€ и т.н. Ц но всъщност проектозаконът има една-единствена точка и т€ е въвеждането на 10-годишна абсолютна давност за вземани€та от физическите лица. ћотивите за тази пром€на са една страница, като ключови€т аргумент е Д— уеднакв€ване на режима за 10-годишен давностен срок за погас€ване на публичните и частни задължени€ на физически лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата и на чисто да град€т сво€та семейна икономика. ƒостатъчно са защитени и интересите на кредиторите, защото десет години е един дълъг срок в който кредиторите реално могат да съберат вземани€та си, като в по-гол€мата си част от случаите те могат да се снабд€т на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури.У. ѕълни€т текст на проектозакона може да бъде намерен на уебсайта на Ќародното събрание или да бъде свален от тук.

ќт началото на юли тази година, темата отново стана актуална след изказване на насто€щи€ вицепремиер ƒаниела Ѕобева и депутатът от ƒѕ— »ван ÷онев, че са възможни промени в законодателството, които да облекчат споровете между банките и техните длъжници и дори да въведат т. нар. фалит на физическите лица. ¬ следващи интервюта б€ха из€снени н€кои от идеите като например тази, че при реализаци€ на обезпечението дългът тр€бва да се счита за погасен, независимо от остатъците и беше определен срок за оповест€ване на стратеги€ за свръхзадлъжнелите лица и домакинства Ц кра€ на септември. ѕодобни намерени€ по сериозен въпрос, който се очаква да бъде подложен на широко обсъждане от страна на заинтересованите лица, а не - подобно на другите спорни решени€ на това правителство Ц да се решава тихомълком, задкулисно и популистки, разбуниха духовете.  ќт едната страна са длъжниците, които приветстват инициативата и които се над€ват на безболезнено рестартиране на финансите си за нечи€ чужда сметка. ќт другата страна са банките, които възразиха, че те не създават пари, а преразпредел€т свободните такива в икономиката и подобен закон всъщност би навредил на изр€дните платци и на тези, които спест€ват (защото именно техните депозити се разпредел€т под формата на кредити). Ќамесиха се и колекторите с  твърдението, че фалитът не е индулгенци€, а по-скоро санкци€ и юристите, предлагащи да се заимства немски€ (въпреки, че е един от най-неефективните данъчно) или американски€ модел (за който се счита, че е фактор за финансовата криза).

» понеже септември вече е факт от една страна, а от друга Ц в€рвам в информираните решени€, ще разгледаме в детайли

ўо е то личен фалит и на каква почва вирее?

–азлични са дефинициите за личен фалит в законодателствата, които го прилагат, но едно от най-добрите обобщени€, на които съм попадала е на ян-ќко ’еуер от ”ниверситета в Ѕремен от речта му на международната конференци€ ѕреход към следкризисните нива на благополучие в ≈вропа? ƒългосрочни и краткосрочни перспективи, проведена в Ѕерлинпрез юни тази година. ƒефиници€та, както и систематизирането на съществуващите в западни€ св€т модели за личен фалит, които са подробно разгледани в текста по-долу са част от докторската дисертаци€ на този автор, защитена в средата на 2013 г. —поред ян ’еуер лични€т фалит е процес, съдържащ в себе си следните елементи:

  • искане за об€в€ване на фалит Ц в различните законодателства инициативата може да бъде както на длъжника, така и на н€кой от кредиторите му;
  • услови€, на които длъжникът тр€бва да отговар€ Ц размер на дълга, продължителност на просрочието,  източник на дълга, лично и финансово състо€ние и т.н. Ќ€кои държави предвиждат наемане на финансов надзорник (финансира се от длъжника), както и покриване на административните разходи по процедурата отново от страна на длъжника;
  • оценка Ц на допустимостта на длъжника до процедурата (обичайно с цел предотврат€ване на измами), на имущество и начините и средствата за продажбата му с цел удовлетвор€ване на кредиторите, на несеквестируеми€ минимум, на размера на плащани€та, които длъжникът ще тр€бва да прави към кредиторите си по време на периода на фалит и т.н. –азличните законодателства са определили различни лица/институции, които извършват тези оценки;
  • период на плащане / период на фалит Ц колко време длъжникът ще бъде във фалит, а именно Ц колко време ще прави определените при об€в€ването на фалита плащани€ към кредиторите си (обичайни€т период е от 5 до 7 години, като има възможност както за намал€ване, така и за увеличаване на периода). ѕовечето страни са регламентирали и колко време след кра€ на фалита длъжникът не може да об€в€ва втори фалит (в н€кои държави това е допустимо само веднъж);
  • задължени€та на длъжника Ц или какво се очаква да прави или да не прави по време на фалита си Ц н€кои законодателства предвиждат невъзможност за доброволно напускане на месторабота, други Ц задължително обучение в областта на управлението на личните финанси, което се заплаща от длъжника и т.н., като задължението за изплащане на определена сума на кредиторите е общо за всички законодателства;
  • забрани и рестрикции Ц тъй като фалитът всъщност е по-скоро наказание, по време на периода на фалит различните страни предвиждат различни санкции: от забрана за напускане на страната през запор на доходите над определен минимум до забрана за разпореждане със собственото имущество, забрана за занимани€ с търговска дейност, забрана за получаване на кредити и т.н.;
  • отписване на дълга Ц или как точно се случва Ц необходимо ли е изпълнение на определени услови€, има ли дългове, остатъците по които не се отписват, възможен ли е отказ от страна на кредиторите за отписване на остатъка.

»менно разликите по всеки един от тези елементи отличават законодателствата по отношение на личните фалити. »ли казано по друг начин, създаването на закон за персонални€ банкрут е нещо различно от определ€нето на абсолютната давност на вземани€та.  –азглеждайки елементите на съществуващите системи, стигаме до заключението, че целта им е пром€на в бъдеще - както на поведението на длъжника (повече отговорност, по-добро разбиране на матери€та, възможност за ново начало след изтърп€ване на наказанието за обществено неприемливо поведение), така и на поведението на кредитора (съобраз€ване с настъпилата пром€на в обсто€телствата при длъжника Ц най-често срещаните причини за об€в€ване на фалит по света са безработица, спад в доходите, непредвидени медицински разходи, фалит на бизнес, а не лоша първоначална оценка от страна на кредиторите, каквото е популисткото твърдение).  ƒруг извод, който се налага е, че подобни модели и системи са комплексни и целенасочени, а именно комплексност и €сна визи€ за целта липсват при обсъждането на евентуални€ български закон за личните фалити.  —ъздаването на закон, който съдържа само един или н€колко от тези елементи несъмнено н€ма да доведе до никаква позитивна пром€на в бъдеще, а веро€тно и ще предизвика сериозен хаос в насто€щето.

—ледва продължение - Ћичните фалити - част 2

–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—П–љ–∞ –Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 24 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2017–≥.

ћениджър отдел "“ренинги и обучени€"
”правл€ващ съдружник в Ќео олект

–£–µ–±—Б–∞–є—В www.neocollect.bg –Ш–Ј–њ—А–∞—В–Є email –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
–Ф—А—Г–≥–∞—В–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Є—В–µ

√ърба на монетата от 1 латвисйски лат

Ћатвийски лат

 ъм насто€щи€ момент с обръщение са монети от 1 лат с 15 различни дизайна: снежен човек, коледна елха, традиционен латвийски хл€б, борова шишарка и т.н. ¬ърху една от т€х е изобразена мравка. ћравките са ципокрили насекоми, които имат особено сложен социален живот, свързан с различни форми на комуникаци€. —чита се, че при мравките са се оформили три касти Ц работници, войници и майки. ќбщуват с помощта на феромони Ц мирисови знаци, които остав€т след себе си и предизвикват генетично закодирани реакции у другите мравки. јмериканските листорезни мравки култивират в мравун€ка определен вид гъбички като са в състо€ние да отдел€т клетките на гъбичките и изкуствено да ги стимулират към делене. ¬ състо€ние са дори ги размен€т с други семейства мравки, които не спадат към сходен на техни€ вид.